അൻറ്റസിഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു

  • Aകാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
  • Bസോഡിയം കാർബണേറ്റ്
  • Cകാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്
  • Dസോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ്