ആനമക്കാർ ഏതു കഥയിലെ കഥാപാത്രം ആണ് 

  • Aബാല്യകാലസഖി
  • Bപാത്തുമ്മയുടെ ആട്
  • Cന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്
  • Dമതിലുകൾ
Categories