ആരുടെ നോവലിലാണ് വെസക്‌സ് എന്ന സാങ്കല്‍പ്പിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്?

  • ചാര്‍സ് ഡിക്കന്‍സ്
  • തോമസ് ഹാര്‍ഡി
  • ഡി.എച്ച്. ലോറന്‍സ്
  • ഫെഡറിക് നിഷേ