ഏതു വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ആണ് യു ജി സി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് 

  • ഡോ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ
  • എൽ എസ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ
  • കോത്താരി കമ്മീഷൻ
  • യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ