1. ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ് :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Copyright © 2017 Open Guide Online. All rights reserved