കാളക്കച്ചവടക്കാരുടെ പകയുടേയും മല്‍സരത്തിന്റേയും കഥ പറയുന്ന മലയാള നോവലേത്?

  • ഉമ്മാച്ചു
  • സ്മാരക ശിലകള്‍
  • ചാട്ട
  • ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ