കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ബാലസാഹിത്യത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അവാര്‍ഡ് ആദ്യം ലഭിച്ചതാര്‍ക്ക്?

  • സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
  • ഒ.വി.വിജയന്‍
  • സുമംഗല
  • ബി.മാധവന്‍ നായര്‍