പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് :

  • Aറോമർ
  • Bഐസക് ന്യൂട്ടൺ
  • Cഐൻസ്റ്റീൻ
  • Dഗലീലിയോ