1. പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് :

Copyright © 2017 Open Guide Online. All rights reserved