മാടവനപ്പറമ്പിലെ ചിത- വയലാറിന്റെ ഈ പ്രസിദ്ധ കവിത ഒരു പ്രമുഖ നിരുപകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആരാണത്?

  • കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
  • ജോഫസ് മുണ്ടശ്ശേരി
  • സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്
  • എം.എന്‍. കാരശ്ശേരി