യുക്തി ഭദ്രതയെക്കാള്‍ ഭാവനാ വിലാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സാഹിത്യ രചനാ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്?

  • സര്‍റിയലിസം
  • റിയലിസം
  • സറ്റെയര്‍
  • റൊമാന്റിസിസം