60 / (12 +3 *6 -20 /2 )-ന്റെ വില എത്ര ?

  • A2.5
  • B3
  • C2
  • D4